Polityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Pool Mute Panel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie (ul. Sajenek 6A, 16-300 Augustów (zwana dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych możliwy jest za pośrednictwem adresu wskazanego wyżej oraz adresu e-mail: biuro@poolmutepanel.com.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

 2. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem z Administratorem poprzez formularz kontaktowy;

 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych;

 4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 5. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

II

Dane osobowe – przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora – będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. obsługi klientów (np. obsługi reklamacji, realizacji uprawnień wynikających z zawartych umów),

 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,

 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

III

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres mailowy podany na wstępie lub adres siedziby Administratora.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: organy administracji publicznej, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, przedsiębiorstwa obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, podmioty współpracujące z Administratorem przy wykonywaniu umów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).